Điều khoản Dịch vụ

Tổng công ty Giải pháp TCall ("TCall")
www.tcallsolutions.com (có nghĩa là www.tcallsolutions.com và các tên miền phụ của nó), www.tcall.vn, phần mềm TCall, ứng dụng di động TCall ("dịch vụ") hoặc ("dịch vụ")
Người dùng dịch vụ, bạn ("bạn") hoặc ("của bạn")

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA HỢP ĐỒNG

TCall có quyền sửa đổi và cập nhật thỏa thuận này bất cứ lúc nào.

1. CHẤP NHẬN CỦA BẠN

Đây là một thỏa thuận giữa TCall và bạn. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY MÀ CÓ THỂ NỀN TẢNG TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TẠI WWW.TCALLSOLUTIONS.COM. Nếu bạn chọn không đồng ý với thỏa thuận này, bạn không được sử dụng các dịch vụ.

2. DỊCH VỤ TCALL

TCall là một nền tảng để bạn giao tiếp với những người khác trên mạng TCall. TCall không chịu trách nhiệm về nội dung được truyền trên mạng TCall hoặc tài liệu được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi trong tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành liên quan đến nội dung của tài liệu được truyền qua mạng TCall. TCall không đồng ý hoặc xác nhận nội dung được truyền hoặc nắm bắt bởi bạn. TCall không chịu trách nhiệm cho việc bạn sử dụng bất hợp pháp các dịch vụ của TCall.

Nếu nội dung được lưu trữ trên máy chủ TCall trong tài khoản của bạn bị coi là bất hợp pháp hoặc có thể gây hại cho người khác, khi được thông báo, TCall có thể xem xét và nếu cần, xóa vĩnh viễn nội dung đó khỏi bộ lưu trữ của TCall và sau đó có thể dẫn đến đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

TCall không thể theo dõi hoặc xem lại nội dung được lưu trên điện thoại di động của bạn.

Nội dung khiêu dâm phải được đánh dấu như vậy với cảnh báo thích hợp theo luật pháp địa phương.

Để sử dụng dịch vụ, TCall yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại di động và quyền truy cập vào danh sách liên lạc và lịch trên các thiết bị đang được sử dụng cho các dịch vụ của TCall. Bạn phải cung cấp chính xác số điện thoại.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng nhập vào các dịch vụ của TCall bằng tên người dùng và mật khẩu từ các tài khoản trực tuyến khác của bạn. Nếu bạn chọn làm như vậy, bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin được cung cấp là của bạn và bạn cho phép TCall sử dụng và lưu trữ thông tin đó để cấp cho bạn quyền truy cập vào các dịch vụ.

Để bảo vệ quyền riêng tư của những người dùng khác, bạn đồng ý:

  • Không sử dụng các phương tiện hoặc giao diện tự động để truy cập dịch vụ hoặc trích xuất thông tin của người dùng khác;
  • Không sử dụng thông tin đăng nhập của người dùng khác mà không có sự cho phép của họ;
  • Không cố gắng thăm dò hoặc khai thác lỗ hổng của hệ thống TCall;
  • Không sử dụng các dịch vụ theo cách có thể phá vỡ hệ thống;
  • Không chia sẻ mật khẩu của bạn;
  • Không bán hoặc cho thuê quyền truy cập vào tài khoản của bạn;
  • Không gửi hoặc phân phối tài liệu bản quyền mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu bản quyền.

Vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong số này có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

3. MUA VÀ THANH TOÁN

Hàng hóa và dịch vụ ảo ("sản phẩm") được cung cấp trên nền tảng TCall có thể được mua cùng với các dịch vụ. Bằng cách mua các sản phẩm này, bạn được cấp giấy phép hạn chế để sử dụng các sản phẩm nhưng bạn không sở hữu các sản phẩm đó.

4. TRÁCH Nhiệm PHÁP LÝ CHO DỊCH VỤ TCALL

TCall sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất lợi nhuận, mất doanh thu, mất dữ liệu, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc thiệt hại cho bạn hoặc doanh nghiệp của bạn liên quan đến bất kỳ việc sử dụng dịch vụ TCall bất kể là sơ suất của TCall, ngay cả khi TCall đã được thông báo về khả năng đó.

5. SỬA ĐỔI VÀ KẾT THÚC DỊCH VỤ TCALL

TCall luôn cố gắng cải thiện các dịch vụ của chúng tôi bằng cách xóa và / hoặc thêm các tính năng hoặc chức năng. Chúng tôi cũng có thể đình chỉ hoặc chấm dứt một hoặc tất cả các dịch vụ bất cứ lúc nào.

Cập nhật lần cuối: ngày 03 tháng 1 năm 2019.